Innhold
1
Retningslinjer

​Her finner du felles retningslinjer og varslingsrutiner som gjelder alle i idrettslaget.

2
Våre retningslinjer
Felles retningslinjer for alle grupper i Kjelsås Idrettslag (PDF, klikk her)

"Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo"
 
Klubbfølelse
Idrettsglede
Lagånd
  

Kjelsås idrettslag skal først og fremst sikre breddeaktivitet av god kvalitet.

Ingen aktive under 16 år som ønsker å drive med flere idretter skal oppleve at de blir presset til å velge. Vi ønsker å gi et tilbud til flere unge mellom 14 og 20 år.

Det påhviler således et særlig ansvar for ledere og trenere å legge til rette gruppenes aktiviteter slik at de utøves i tråd med de nevnte mål.

Gruppenes visjon og verdier.
Alle gruppene skal ha sin visjon og verdier som støtter oppunder hovedlagets felles visjoner og verdier.

Disse retningslinjene sier noe om hvordan den enkelte skal føle seg ivaretatt i Kjelsås Idrettslag. De sier også mye om hva idrettslaget sentralt og gruppene må legge til rette for.

Klubbfølelse. 
Med klubbfølelse menes at utøvere må føle at de er en del av Kjelsås Idrettslag og ikke bare driver med en idrett. Kjelsås IL skal være Idrettslaget for alle og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag.

Hva betyr dette:

Det må finnes insentiver som legger til rette for å drive med flere idretter innenfor Kjelsås Idrettslag.

 

Idrettsglede.
Med idrettsglede forstås at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap. 

Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.

Hva betyr dette:
Trenere og ledere i gruppene må legge til rette for at utøvere som vil drive med flere aktiviteter, gis anledning til det.

 

Lagånd.
Med lagånd forstås at medlemmene er inkludert i "teamet" (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet.
Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener.

Hva betyr dette:
Det må ikke aksepteres at trenere eller ledere setter en utøver ut av laget hvis ferdighetene og motivasjonen er god nok eller utøveren er kvalifisert.

 

Roller, oppgaver og foreldrevett.
De grunnleggende konsekvensene i forhold til verdiene over gir noen klare retningslinjer for ledere og trenere i de forskjellige gruppene.

Gruppene forplikter seg til å stimulere til breddeaktivitet og engasjement utover barneidrettsnivået.

Trenerrollen.

 • Trenere skal ha trenerutdannelse eller tilsvarende kompetanse og egenferdigheter for kyndig rettledning.
 • Trenerne skal utvise sunne holdninger og kunne opptre som forbilder for utøverne både sportslig og medmenneskelig.
 • Treneren skal sette seg inn i aktuelle bestemmelser om utstyr og konkurranse som gjelder.
 • Treneren skal gi mye ros og skape et godt miljø for å bidra til en følelse av mestring.
 • Treneren skal ha en plan for aktiviteten.
 • Treneren skal møte på felles trenerforum.
 • Treneren skal oppfordre til variert egentrening.
 • Trenere av utøvere under 18 år skal ha framvist gyldig politiattest for formålet.

Laglederrollen (oppmenn / foreldrekoordinatorer).

 • Lagleder skal være bindeleddet mellom foreldre, utøvere og trener og sørge for at informasjon blir distribuert.
 • Lagleder skal påse at laget/gruppen får gjennomført treningene.
 • Lagleder skal kjenne til regler og bestemmelser som gjelder for utøverne i gruppen når det gjelder utstyr eller andre forhold.
 • Lagleder skal gjennomføre foreldremøter for sin gruppe. Foreldrerollen og foreldrevett.
 • Oppmuntre utøvere i medgang og motgang – fokus på prestasjon ikke resultat.
 • Stimulere og oppfordre utøver til å delta i trening og konkurranser.
 • Sørge for riktig og fornuftig utstyr og vedlikehold av dette.
 • Respektere trenerens autoritet når det gjelder gjennomføringen av treningene.
 • Forholde seg til lagleder/foreldrekontakt i alle forhold som gjelder aktiviteten.
 • Vise respekt for andre foreldre, ledere, trenere og utøvere også fra andre klubber.
 • Lagledere for utøvere under 18 år skal ha framvist gyldig politiattest for formålet.

– Bruke folkevett!

Utøverrollen.

 • Utøvere skal vise respekt for hverandre og bidra til at treningsgruppen oppfattes som et positivt sted å være.
 • Utøvere skal støtte og heie på hverandre på trening og i konkurranse.
 
Hva skal en håndbok / plan i gruppene inneholde
 1. Kjelsås Idrettslag sin visjon og verdier og gruppens visjon og verdier.
 2. Hva betyr KIL visjon og verdier for gruppen og gruppens mål og aktiviteter.
 3. Rollebeskrivelser og retningslinjer ovenfor som er generelle og utvid disse med det som er spesifikt innenfor den enkelte gren eller gruppe / lag.

 

Gruppestyrer og hovedstyret.

 • Stimulere og motivere utøvere til å bli trenere eller ledere når de legger opp som aktive for å beholde dem i miljøet.
 • Søke samarbeid med andre grupper i Kjelsås eller andre klubber for å legge til rette for et større treningsmiljø og drive variert trening.

 

Hva skal en håndbok / plan i gruppene inneholde

 1. Kjelsås Idrettslag sin visjon og verdier og gruppenes visjoner og verdier.
 2. Hva betyr KIL visjon og verdier for gruppene og gruppenes mål og aktiviteter.
 3. Rollebeskrivelser og retningslinjer som ovenfor å utvide disse med det som er spesifikt innenfor den enkelte gren eller gruppe / lag.

 

I Kjelsås idrettslag er alle medlemmer og støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc.) forpliktet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. Disse skal også følge Kjelsås idrettslags antidopingpolicy.

3
Varslingsrutiner

RUTINER FOR VARSLING I KJELSÅS IDRETTSLAG (kan lastes ned her)
     – HMS-systemet i Kjelsås idrettslag

Kjelsås Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en alvorlig bekymring oppfordres til å si i fra.

KIL skal være en verdibasert organisasjon. Visjonen til idrettslaget er «Kjelsås idrettslag skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo». Visjonen er skal bidra til å fremme felleskap og helse og vi skal fremstå romslig og vi skal være idrettslag for alle.
Som utøver i Kjelsås skal du føle deg som en del av Kjelsås idrettslag og ikke bare en som driver med idrett. Kjelsås IL skal være "Idrettslaget for alle" og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag.
Idrettsglede gjenspeiler seg i at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap.
Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.
Lagånd vises med at medlemmene er inkludert i "teamet" (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet. Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener.
Kjerneverdiene er glede, utvikling og inkludering. Alle skal oppleve mestring og samhold. Alle skal bli sett og behandles med respekt og verdighet. God kommunikasjon med medlemmene er viktig for å sikre at informasjon når alle. Det er viktig med «Fair play» i alle ledd i og utenfor idretten.

Hvem omfatter denne rutinen. Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle» på en forsvarlig måte om forhold som ansees som usunn eller kritikkverdig uten risiko for negative konsekvenser. Kjelsås Idrettslag ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben.

Hva er så «kritikkverdige forhold» i klubben? Eksempler kan være brudd på våre verdier, felles retningslinjer, etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barne- og ungdomsidrett.

 

Hvordan varsle. All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, på eget skjema. Med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om. Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/oppmann for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til gruppeleder for henholdsvis Håndball, Fotball, Ski etc. og saken kan løses i gruppestyret. Navnet på leder av gruppen finner du på våre hjemmesider.

Leder skal i løpet av 14 dager gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Leder plikter også å informere daglig leder av Kjelsås IL som loggfører henvendelsen din.

Alternativt kan varselet også leveres direkte til idrettslagets daglige leder, hovedstyret ved leder eller kontrollkomiteen, om det ikke er ønskelig å involvere andre.

Kjelsås IL ønsker å være en klubb der alle har glede av å være, og med dette ønsker vi å legge til rette for at kritikk og tilbakemeldinger blir håndtert på en konstruktiv måte. Et åpent ytringsklima er positivt, og å unnlate å si ifra kan skape dårlig stemning og bidra til et negativt miljø som går ut over medlemmer og ansattes aktiviteter.

Den som varsler. En varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører fram til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det daglig leder av Kjelsås IL som skal følge opp videre.

Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å vare anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til daglig leder av Kjelsås IL som har taushetsplikt. Daglig leder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn hovedstyrets leder eller kontrollkomiteen i den videre behandlingen.

Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å sende skjemaet en konvolutt med din ytring til postboksen til Kjelsås IL v/daglig leder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort.

Skjema for intern varsling kritikkverdige forhold  (kan lastes ned her)

– HMS-systemet i Kjelsås idrettslag

 

Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* bruk eventuelt eget ark dersom plassen blir for liten

 

 

Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsler ønsker å komme med forslag): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* bruk eventuelt eget ark dersom plassen blir for liten

 

Varslet av: ________________________________________ Dato: _____________

 

Jeg ønsker å være anonym: ___

 

 

 

Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=129Møte i hovedstyret2019-12-18T18:00:00Z2019-12-18T20:00:00Z
Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=130Møte i hovedstyret2020-02-05T18:00:00Z2020-02-05T20:00:00Z
Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=131Møte i hovedstyret2020-03-11T18:00:00Z2020-03-11T20:00:00Z

 I fokus