Innhold
1
Kjelsås ILs visjon og verdier

VISJON
Vi skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo.

Vi skal kjennetegnes ved å være et idrettslag for alle med sterk lokaltilhørighet og gi et godt tilbud til barn, ungdom og voksne.

VÅRE MÅL
Vi skal sikre breddeaktivitet av god kvalitet og tilby elitesatsing uten at det går ut over bredden.

Klubbfølelse
Kjelsås IL skal være "Idrettslaget for alle" og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag. Medlemmer og de som er tilknyttet idrettslaget skal føle at de er del av felleskapet i Kjelsås IL (klubben), uansett hvilken eller hvilke idretter man er involvert i.
Alle medlemmer gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.

Alle skal oppleve at de blir ivaretatt sosialt og sportslig. Gjennom summen av handlinger i all aktivitet i idrettslaget, skapes et eierforhold hos den enkelte og klubbfølelse bygges.

Idrettsglede
Med idrettsglede forstås at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av egne ferdigheter innen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap. 

Lagånd
Lagånd er det medlemmene i en gruppe skaper sammen. Alle har ansvar for å jobbe sammen mot felles mål og være entusiastiske. Vi tar del i noen som er større enn oss selv, hvor det handler om å gi og få i et felleskap. Med god lagånd lærer vi av hverandre, er positive og bidrar til at andre lykkes ved å dele kunnskap og tid med hverandre.

2
Kort om klubben

I Kjelsås Idrettslag ble etablert i 1913.

Vi skal kjennetegnes ved å være et idrettslag for alle med sterk lokaltilhørighet og gi et godt tilbud til barn, ungdom og voksne.

Alle som deltar i Kjelsås idrettslags aktiviteter må være medlem i idrettslaget. Ved å melde deg inn, blir du en del av fellesskapet med ca. 3900 medlemmer, der neste 85% er yngre enn 25 år. Er du ikke medlem, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn ved å klikke her eller send oss en e-post til kontoret@kjelsaas.no Du kan også ringe oss på telefon 22 22 50 03.

Gjennom aktivitetene i våre åtte grupper vil du høyst sannsynlig finne noe som passer for din familie. All vår idrettslige aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Velkommen til deltagelse i våre aktiviteter.​

Velkommen til oss!​

Grupper/grener.

Allidrett og idrettskolen

Målet er å få barna glad i idrett og fysisk aktivitet. Tilbudet er et meget populært opplegg med
allsidig bevegelsestrening for barn mellom 4 og 6 år. Det er ca 320 plasser.

Idrettskolen for førsteklassinger. Idrettsskolen er en introduksjon til idrett, samhold og sunne aktiviteter.  Den vil inneholde varierte aktiviteter, som skal motivere barna og gi positive opplevelser.

De vil få oppleve flere idretter og selv finne ut av hva som er gøy og spennende. Idrettsskolen har gode instruktører og en størrelse på gruppene som gjør at alle blir sett. Idrettskolen har oppstart på høsten og avslutning på våren, det er fem uker i hver aktivitet, orientering, basket, håndball, alpint, langrenn og fotball. Totalt er det 80 på idrettskolen.

Alpin

Kjelsås alpin er i sterk vekst. Det satses i alle alderstrinn, med variert trening med barmark, teknikk og selvfølgelig i bakken. Oslo Alpinfestival arrangeres av med 400 deltagere. Klubben har løpere fra 6 til 16 år. 

Basket

Kjelsås basket gjør det svært godt i flere aldersgrupper. Men felles for alle legges det vekt på at basket skal være gøy.

Fotball

Kjelsås fotball har spillere fra 5 år til Old Boys. A-laget ligger i  andredivisjon. Gruppen har flere kunstgressbaner og hovedbanen på Grefsen stadion har undervarme og helårs drift. 

Håndball

Kjelsås håndball er stor Oslos største håndball gruppe med i overkant av 50 lag påmeldt i serien. De representerer alle alderstrinn. Kjelsås håndball har hatt store navn som Kristian Kjelling hos seg i 10 år.

Langrenn

Kjelsås langrenn en stor gruppene i Kjelsås IL det er plass til alle. Det er en svært aktiv gruppe som også har fostret mange store internasjonale navn gjennom årene, nå sprinteren Eirik Brandsdal. I langrennsgruppa er det rom for bredde og satsning,

Orientering

Orienteringsgruppa i Kjelsås Idrettslag har som mål å gi et breddetilbud til voksne og barn på Kjelsås som er interessert i orientering.

Våre aktiviteter skjer i nærområdet. Kjelsås har en unik beliggenhet med marka som nabo og et fint terreng for konkurranse, trim og mosjon.

Gjennom lek og aktiviteter i utemiljøet aktiviserer vi barn for å skape et trygt miljø og interesse for orientering.

Vi har ukentlige treninger i sommerhalvåret med opplegg som skal utvikle o-ferdigheter. KIL-orientering er åpen for alle uansett alder og ambisjonsnivå. For de som vil drive med orientering som mosjon.

3
Kjelsås ILs retningslinjer, regler og lover.

RETNINGSLINJER
Våre felles retningslinjer (Kjelsåsblå) som alle må forholde seg til finner du her.

DOPING
Kjelsås idrettslag er RENT IDRETTSLAG, vår antidopingpolicy finner du her.
(Alle utøvere skal fra det året de fyller 15 år skal ta elæringskurset, REN UTØVER)

POLITIATTEST
Alle som utfører oppgaver i Kjelsås IL og norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest, se her.

SEKSUELL TRAKASERING OG OVERGREP
I Kjelsås IL er det nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuellorientering og funksjonshemming, retningslinjer se her.

KJELSÅS ILs LOVER
Her finner du Kjelsås Idrettslags lover.

4
Varslingsrutiner

RUTINER FOR VARSLING I KJELSÅS IDRETTSLAG (kan lastes ned her)
      – HMS-systemet i Kjelsås idrettslag

Kjelsås Idrettslag ønsker å fremstå som en etisk forankret idrettsklubb med et åpent og sunt miljø og kommunikasjonskultur, hvor alle som har en alvorlig bekymring oppfordres til å si i fra.

KIL skal være en verdibasert organisasjon. Visjonen til idrettslaget er «Kjelsås idrettslag skal gjøre Kjelsås/Grefsen til et enda bedre sted å bo». Visjonen er skal bidra til å fremme felleskap og helse og vi skal fremstå romslig og vi skal være idrettslag for alle.
Som utøver i Kjelsås skal du føle deg som en del av Kjelsås idrettslag og ikke bare en som driver med idrett. Kjelsås IL skal være "Idrettslaget for alle" og fremstå for medlemmene som et fleridrettslag.
Idrettsglede gjenspeiler seg i at utøvere og tillitsvalgte skal oppleve aktivitetene som positive for egen utvikling enten det er mestring av ferdigheter innen egen idrett, eller det er personlig utvikling som en del av et fellesskap.
Ingen medlemmer må føle tvang for å prioritere en gren, men gis anledning til å utøve de aktivitetene man ønsker innenfor idrettslaget.
Lagånd vises med at medlemmene er inkludert i "teamet" (lag eller gruppe) hvor man til enhver tid utøver en aktivitet. Ingen medlemmer må føle seg satt utenfor et team, selv om utøveren velger å trene alternativt vekselvis i flere grener.
Kjerneverdiene er glede, utvikling og inkludering. Alle skal oppleve mestring og samhold. Alle skal bli sett og behandles med respekt og verdighet. God kommunikasjon med medlemmene er viktig for å sikre at informasjon når alle. Det er viktig med «Fair play» i alle ledd i og utenfor idretten.

Hvem omfatter denne rutinen. Alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som leder, foreldre, tillitsvalgt, ansatt eller utøver har rett til å si i fra – «varsle» på en forsvarlig måte om forhold som ansees som usunn eller kritikkverdig uten risiko for negative konsekvenser. Kjelsås Idrettslag ønsker med dette å legge til rette for et godt ytringsklima i klubben.

Hva er så «kritikkverdige forhold» i klubben? Eksempler kan være brudd på våre verdier, felles retningslinjer, etiske normer og retningslinjene i tilknytning til barne- og ungdomsidrett.

Hvordan varsle. All varsling skal som hovedregel skje internt i klubben, på eget skjema. Med internt menes gjennom den naturlige organiseringen i den gruppen du ønsker å varsle om. Hvis din ytring ikke kan tas opp direkte med eventuell trener/oppmann for gruppen, er det naturlige å varsle direkte til gruppeleder for henholdsvis Håndball, Fotball, Ski etc. og saken kan løses i gruppestyret. Navnet på leder av gruppen finner du på våre hjemmesider.

Leder skal i løpet av 14 dager gi en første tilbakemelding på din henvendelse. Leder plikter også å informere daglig leder av Kjelsås IL som loggfører henvendelsen din.

Alternativt kan varselet også leveres direkte til idrettslagets daglige leder, hovedstyret ved leder eller kontrollkomiteen, om det ikke er ønskelig å involvere andre.

Kjelsås IL ønsker å være en klubb der alle har glede av å være, og med dette ønsker vi å legge til rette for at kritikk og tilbakemeldinger blir håndtert på en konstruktiv måte. Et åpent ytringsklima er positivt, og å unnlate å si ifra kan skape dårlig stemning og bidra til et negativt miljø som går ut over medlemmer og ansattes aktiviteter.

Den som varsler. En varsler skal få tilbakemelding innen rimelig tid om at varselet er mottatt, og at varselet vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere. Dersom varslingen ikke fører fram til en oppfølgingssamtale og/eller tilbakemelding for øvrig innen 14 dager, eller varsler ikke er tilfreds med tilbakemeldingen, er det daglig leder av Kjelsås IL som skal følge opp videre.

Dersom ytringsklima i den aktuelle sak er vanskelig håndterlig, og du ønsker å vare anonym overfor den gruppen det gjelder, skal varsling skje direkte til daglig leder av Kjelsås IL som har taushetsplikt. Daglig leder kan etter konsultasjon med deg, trekke inn hovedstyrets leder eller kontrollkomiteen i den videre behandlingen.

Ønsker du å varsle totalt anonymt, kan dette gjøres ved å sende skjemaet en konvolutt med din ytring til postboksen til Kjelsås IL v/daglig leder. Varselet vil bli fulgt opp og undersøkt, men en tilbakemelding vil naturlig nok være umulig. Saken vil bli loggført og behandlet, men ønsker du å forbli anonym vil imidlertid full kartlegging av saksforholdet kunne bli vanskeliggjort.

Skjema for intern varsling kritikkverdige forhold (kan lastes ned her).

– HMS-systemet i Kjelsås idrettslag

 

Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* bruk eventuelt eget ark dersom plassen blir for liten

 

Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsler ønsker å komme med forslag): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* bruk eventuelt eget ark dersom plassen blir for liten

 

 

Varslet av: ________________________________________ Dato: _____________

 

Jeg ønsker å være anonym: ___

 

5
Strategisk plan for perioden 2019 – 2022

Strategisk plan for perioden 2019 – 2022, pdf klikk her. Vedtatt på årsmøte 2019.

I forbindelse med strategiarbeidet er det gjennomført innsiktsmøter med alle lagene. I etterkant er det utarbeidet et eget strateginotat, som har lagt grunnlag for fire innsatsområder i strategiperioden; samfunnsbidrag, sport, drift og administrasjon og anlegg. Strateginotat, finner du her (pdf).

 

6
Medlemskontingent og avgifter.

 

Medlemskontingent - Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget. 

Familiemedlemskap (inkl. 2 voksne og barn < 20 år)       kr. 1300,- 

Medlemskap voksne ( > 19 år)                                          kr. 625,- 

Medlemskap barn ( < 20 år) + IPU                                    kr. 475,- 

Pensjonister                                                                       kr. 475,-

Treningsavgifter/egenandeler kreves separat for deltakelse i Kjelsås Idrettslag aktivitetstilbud.

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Kjelsås Idrettslag er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Ved spørsmål ta kontakt med klubbkontoret på tlf: 22 22 50 03


8
Betingelser

AVTALE MELLOM BRUKER OG KJELSÅS IDRETTSLAG

Kjelsaas.no består av diverse sider som vedlikeholdes av Kjelsås Idrettslag.

Kjelsås Idrettslag blir tilbudt Dem under forutsetning av at De aksepterer våre betingelser uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gjelder også betingelser som fremgår på andre sider av dette nettstedet Deres videre bruk av Kjelsås Idrettslag bekrefter derfor Deres aksept på alle disse vilkår og betingelser.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan Kjelsås Idrettslag tilbys inkludert men ikke begrenset til de avgifter/priser som måtte være forbundet med bruk av Kjelsås Idrettslag.

SNARVEIEN/LINKER TIL EKSTERNE NETTSIDER
Kjelsås Idrettslag kan inneholde snarveier til andre nettsteder (“lenker”). Disse nettstedene er ikke kontrollert av Kjelsås Idrettslag og Kjelsås Idrettslag er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, dette inkluderer uten unntak alle snarveier til eksterne nettsteder. 

Kjelsås Idrettslag er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne kilder/nettsteder som henvises til fra dette nettstedet. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode i form av virus med mer.

Kjelsås Idrettslag tilbyr kun disse snarveier til Dem som en bekvemmelighet. Inkluderingen av disse snarveier antyder IKKE at, Kjelsås Idrettslag anerkjenner holdninger som disse nettsteder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for Deres bruk av Kjelsås Idrettslag, garanterer De Kjelsås Idrettslag at de ikke vil anvende Kjelsås Idrettslag til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av dette nettstedet.

De må under INGEN omstendighet anvende Kjelsås Idrettslag på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Kjelsås Idrettslag eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med Kjelsås Idrettslag. De må ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Kjelsås Idrettslag.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER
Kjelsås Idrettslag kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter.

Disse fasiliteter er gjort tilgjengelige slik at De kan kommunisere med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, “Kommunikasjonstjenester”). De aksepterer derfor kun å anvende kommunikasjonstjenestene til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste. De aksepterer derfor å ikke:

Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.


Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.


Lese inn filer som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av private og offentlige rettigheter), unntatt hvis de selv eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.
Lese inn filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende software som kan skade andres datamaskiner.


Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form for forretningsmessig årsak, unntatt hvis slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder/annonsering.


Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.
Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor De enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.


Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en innlest fil.


Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.
Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være påkrevd fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.


Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive e-mailadresser uten deres samtykke.
Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.

Kjelsås Idrettslag har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder Kjelsås Idrettslag seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt i fortrolighet å slette og fjerne materiale.

Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til å ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten beskjed herom samt uten opplysning om grunnlaget for ekskluderingen.

Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt uten opplysning herom Kjelsås Idrettslag.

Utvis alltid forsiktighet når De utleverer personlige opplysninger som kan identifisere Dem selv eller Deres barn og familie i alle kommunikasjonstjenester på dette nettstedet.

Kjelsås Idrettslag hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Av denne grunn frasir Kjelsås Idrettslag seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som direkte eller indirekte var et resultat av Deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste.

Administratorer og utbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av Kjelsås Idrettslag, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opprettholdt av Kjelsås Idrettslag.

Materiale innlest/postet på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og/eller utbredelse. De er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis De henter materiale fra vårt nettsted.

MATERIALE LEVERT TIL KJELSÅS IDRETTSLAGELLER POSTET VED EN AV KJELSÅS IDRETTSLAGS SIDER

Kjelsås Idrettslag gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til KJELSÅS IDRETTSLAG eller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til Kjelsås Idrettslag gir De øyeblikkelig tillatelse til at Kjelsås Idrettslag og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres internett-forretning inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformatere Deres materiale; og å kunne publisere Deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av Deres materiale. Kjelsås Idrettslag forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale De har innsendt. Videre forbeholder Kjelsås Idrettslag seg rett til å fjerne ethvert materiale De har postet til enhver tid og uten å informere Dem herom.

Ved å levere, poste, innrykke, innlese eller sende materiale til Kjelsås Idrettslag eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer De hermed at De eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjon, software, produkter, og tjenester inkludert eller tilgjengelige gjennom Kjelsås Idrettslags nettsted kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil.

Endringer blir periodisk tilføyd til informasjonen heri. Kjelsås idrettslag og/eller dets leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer i Kjelsås Idrettslags nettsted på ethvert tidspunkt.

Råd og veiledninger som de måtte motta eller få via Kjelsås Idrettslag, bør ikke følges eller tas alvorlig når det dreier seg om personlige, medisinske, rettslige eller økonomiske beslutninger, og de bør rådføre dem med en passende ekspert for særlig rådgivning til deres spesifikke situasjon.

Kjelsås idrettslag og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troverdighet, nøyaktighet, tilgjengelighet og punktlighet for de informasjoner, software, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av Kjelsås Idrettslag.

Likeledes fraskriver Kjelsås Idrettslag seg alt ansvar og uten begrensning, i forbindelse med de informasjoner, software, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av Kjelsås Idrettslag.

I den maksimale utstrekning tillatt av gyldig norsk lovgivning, kan Kjelsås Idrettslag og/eller dets leverandører under ingen omstendigheter stilles til ansvar eller gjøres erstatningspliktig for skader som måtte være forårsaket eller forbundet direkte eller indirekte med bruk eller assosiasjon til dette websted.

Hvis de under noen omstendigheter direkte eller indirekte finner innholdet av dette nettstedet utilfredsstillende eller mangelfull, bør de øyeblikkelig slutte med å anvende og besøke Kjelsås Idrettslag

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING

Kjelsås Idrettslag forbeholder seg rett til uten varsel å si opp Deres adgang til Kjelsås Idrettslag og de relaterte tjenester eller deler herav. De som besøkende, bruker eller medlem av dette nettstedet aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). De som besøkende, bruker eller medlem av Kjelsås Idrettslag er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER

Alt innhold ved Kjelsås Idrettslag er: og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes.

VAREMERKER

Navn og produkter nevnt heri kan være registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

Alle rettigheter forbeholdes KJELSÅS IDRETTSLAG

9
Profilhåndbok

​Profilhåndboken til idrettslager finner du her.

 

 

Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=129Møte i hovedstyret2019-12-18T18:00:00Z2019-12-18T20:00:00Z
Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=130Møte i hovedstyret2020-02-05T18:00:00Z2020-02-05T20:00:00Z
Møte i hovedstyrethttps://kjelsaas.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=131Møte i hovedstyret2020-03-11T18:00:00Z2020-03-11T20:00:00Z

 I fokus